Monday, September 20, 2010

پان فارسیسم زاده تخیلات تجزیه طلبانه است . ما پان فارسیست نداریم . ما ایرانی داریم

اگر چه این مطلب تا حدودی تکراری ممکن است بنظر برسد اما گفتن چند باره اش هم خالی از فایده نیست . آنانی که با ادعای واهی پان ترکیسم ( یعنی وابستگان دولت اجنبی ترکیه و نه آذربایجان ! چون ما در ایران ترک نداریم آذری داریم ) بر طبل جدایی آذربایجان قهرمان و تجزیه ایران می کوبند ، خود را در مقابل اراده ملی ایرانیان می بینند و سعی در گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی مورد نظرشان دارند . اصطلاح پان فارسیسم بهیچ عنوان وجود خارجی و معنای عینی ندارد فقط حربه ای ست که وجود پدیده شوم وابستگی ، آن هم از نوع ترک آن را توجیه سازند. اینان باید بدانند که در مقابل همه ایرانی ها ایستاده اند و البته راه به جایی هم نمی برند . فریب خوردگان این جماعت نیز بزودی از نیت پلید هدایت کنندگان این جریان مطلع خواهند شد

No comments:

Post a Comment