Tuesday, September 14, 2010

جمهوری اسلامی یک جاسوسه بسیار خطرناک آمریکایی را که قصد داشت بوسیله پول تو جیبی خودش یک تنه رژیم را ساقط کند ، آزاد کرد

بیش از یک سال آزگار است بر طبل رسوایی خود میکوبند . هر بار که صحبت سه آمریکایی به میان آمد گفتند این ها جواسیس ارسالی از ناحیه شیطان بزرگ بوده اند و اسنادش هم موجود است . حال بنظرم می آید که 500 میلیون هم مالیده شد و یکی از از این سه جاسوس محترم آزاد و احتمالاً تا ساعاتی دیگر در کمال عزت و احترام و به بهمراه بردن مقادیری کادو و سوغاتی ایرانی خاک کشور عزیزمان را ترک خواهد کرد تا یک بار دیگر همه دنیا به ریش مان - ریش ما که نه ! ریش آقا - بخندد . بخصوص به ریش سربازان گمنام و بدنام امام زمان که مهارتشان چشم همه جهانیان را از زور حسودی ازحدقه درآورده و لازم شده که همه شان مقادیر معتنا بهی ترشی میل کنند که چشم نخورند . این رسوایی تازه را هم بگذارید در ردیف رسوایی داستان شهرام جان امیری ... ما منتظر موارد بعدی هم می مانیم

No comments:

Post a Comment