Sunday, September 12, 2010

آیا بشر میتواند کاری انجام بدهد که از قبل توسط خداوند دانای آگاه دانسته نشده و پیش بینی نشده باشد ؟

در بحث فلسفه جبر و اختیار به این پرسش ساده رسیدم : آیا بشر میتواند کاری انجام بدهد که از قبل توسط خداوند دانای آگاه دانسته نشده و پیش بینی نشده باشد ؟ اگر نه ، یعنی دانایی خداوند زیر سوال برده میشود و اگر آری ، پس اختیار و قدرت تصمیم گیری بشر از بین می رود . به همین سادگی . البته من هنوز پاسخ را نمی دانم

No comments:

Post a Comment