Saturday, September 18, 2010

مگر مردم ایران به حق خودشان رسیده اند که جنبش سبز از بین رفته باشد ؟

آنهایی خواسته یا ناخواسته و همزبان با کودتاچی ها و مزدوران دیکتاتوری ادعای از بین رفتن جنبش سبز را مطرح می کنند از یک واقعیت عینی غافلند و آن اینکه جنبش سبز یک روزه و یک ماهه و یک ساله بوجود نیامده است که کسی بتوان آن را از بین ببرد . جنبش سبز ، عصاره سالها مبارزه آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران است که ریشه چند ده ساله دارد . جنبش سبز ، فقط یک جنبش رنگی با اهداف کوتاه مدت نیست . جنبش سبز ، نماد جوانی و شور آزادیخواهی است و تا زمانی که مردم به تمامی حق و حقوق پایمال شده و هویت از دست رفته و اعتبار از دست رفته شان نرسند نه تنها از بین رفتنی نیست بلکه هر روز استوارتر و قویتر خواهد شد

No comments:

Post a Comment