Wednesday, March 13, 2013

خطاب به جناب محسن ناموس! شما محبت کنید و نان بازویتان را بخورید

در خبرها آمده است که محسن رضایی ( ملقب به محسن ناموس ) در آخرین اظهار فضل ( شما بخوانید اظهار عبودیت ) انتخاباتی اش گفته است که میر حسین موسوی و مهدی کروبی "عمله آمریکا" هستند . بعنوان یک ایرانی که نه به این آقایان رأی داده ام و نه هرگز حاضر خواهم شد رأی بدهم، به جناب ایشان عرض می کنم که بجای این شکر خوری ها بهتر است نان بازویشان را بخورند اگر چه شنیده ام کسی که به نان بیغیرتی و بی ناموسی عادت کرد دیگر نان قوت بازو از گلویش پایین نمی رود! همین و بس