Thursday, September 16, 2010

جهان خارج هنوز تعبیر دقیق و درستی از اسم سپاه پاسداران ندارد ! باید این اشتباه را اصلاح کنیم .

بعنوان یک ایرانی که تسلطی بر زبان انگلیسی و ترم ها و تعابیر سیاسی آن دارم ، هر بار که می بینم یا می شنوم که از سپاه پاسداران تحت عنوان :
The Revolutionary Guards
نام می برند حسرت می خورم که چرا ما نتوانسته ایم ترجمه درستی از نام سپاه - در جهت شفاف سازی هر چه بیشتر و بمنظور دادن شناخت دقیقتر از این پدیده شوم - به خارجی ها بدهیم . واقعیت این است که بر اساس رویه های موجود در علوم سیاسی ، معنای دقیق عبارت فوق " پاسداران انقلابی " است که با سپاه پاسداران انقلاب تفاوت دارد . پاسداران انقلابی یعنی جمعی که همزمان با وظیفه پاسداری از چیزی ، انقلابی هم هستند و این صفت انقلابی بودن تا حدودی جنبه مثبت هم دارد و نوعی دینامیسم و پویایی اندیشه را در بر می گیرد ، ضمن آنکه اساسا انقلابی بودن معمولاً ناشی از نوعی مخالفت با سیستم موجود نیز می تواند باشد که طبعاً غلط است . ملاحظه بفرمایید که ما چه تعبیر نادرست و ناصوابی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خارجی ها داده ایم .
واما ترجمه صحیحتر - البته به زعم بنده - این است :
The Guards of Islamic Revolution
معنای این عبارت دقیقاً همانی است که ما در زبان فارسی بکار می بریم . یعنی گروهی که وظیفه پاسداری از انقلابی که با پسوند اسلامی در سال 57 اتفاق افتاد را بعهده دارند . با استفاده ازاین معنای دقیقتر میتوانیم به همگان اعلام کنیم که اولاً این جماعت بهیچ عنوان ، خود ، انقلابی نیستند و ثانیاً وظیفه اینها نگهداری و حفظ پدیده ای است که سی و دو سال پیش در این مملکت اتفاق افتاد ، بقسمی که بهیچ عنوان هیچ تغییری در آن حادث نشود و همانی بماند که از ابتدا بوده است . بر اساس این تعبیر دقیقتر ، خارجی ها هم می فهمند که سپاه پاسداران بیشتر به مثابه یک گارد شخصی ، آنهم در حالی که چشم و گوششان را بسته و جلوی هر گونه تغییر و پویایی را گرفته اند عمل می کنند تا یک نیروی پویا و دارای اندیشه !

No comments:

Post a Comment