Monday, September 20, 2010

در تعجبم از دوستانی که به لینکهای مربوط به الله اکبر امشب ، منفی لینک تکراری می دهند . مگر رسالت ما اطلاع رسانی نیست ؟

بگذارید از هزاران منبع صدای الله اکبر هم میهنان مان به گوش جهانیان برسد . بگذارید تمام فضای بالاترین را لینک های مربوط به الله اکبر امشب برای چند ساعت هم که شده اشغال کنند . از شما خواهش می کنم کمک کنید . کار شما هم کم از الله اکبر گفتن هم میهنان دلاورمان ندارد . دادن منفی تکراری از آن جمله کارهایی است که از بالاترینی ها بعید است . براستی اسباب تعجب است . همین

No comments:

Post a Comment