Friday, September 17, 2010

آیا اوباما هرگز برای گدایی ویزا به در سفارت جمهوری اسلامی خواهد رفت ؟

در دنیا فقط دو نوع مدیریت وجود دارد . یکی از این مدیریت ها کاملاً شکست خورده و دیگر بدرد نمیخورد . آن یکی هم که ما باشیم خیلی با حالیم و کارمان درست است . برای همین ما و هیئت همراهمان هر سال به گدایی ویزا به درب سفارتخانه آن یکی می رویم . آنها هم به هر که دلشان بخواهد ویزا می دهند و دماغ بسیاری از این مدیرهای بینظیر میسوزد . راستی ، دماغ !!!!؟

No comments:

Post a Comment