Tuesday, February 28, 2012

وزیر ارشاد : چون مجوز فیلم را ما صادر می کنیم پس جایزه اسکار حق ماست

وزیر ارشاد نظام ولایت فقیه که در وقاحت و پررویی چیزی ار رهبر و رئیس جمهور و سایر مزدوران رژیم کم ندارد ، ادعا کرده است که موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین روندی بوده است که از صدور مجوز در وزارت ارشاد شروع شده است . احتمالاً منظور ایشان که از گند پراکنی های مسئولین سینمایی تحت امرشان بی خبرند، این بوده  است که لابد چون مجوز فیلم را وزارت ارشاد صادر کرده است پس مستحق اصلی جایزه اسکار ایشان هستند . مطمئناً هم ایشان قصد دارند جایزه را به رهبرشان تقدیم کنند و بمانند یک سگ وفادار خود را نشان دهند

No comments:

Post a Comment