Friday, February 3, 2012

آ سید علی ! اینجوری که داریم پیش می ریم، واسه شما دیگه از مقوا هم خبری نیست ها ! از ما گفتن بود

باز هم خمینی ! حداقل اینقد احترام واسه ش مونده بود که یه چهار تا تیکه مقوا حرومش کنن ... میترسم اینجوری که داریم پیش می ریم سر این یکی آغا دیگه نه از احترامه خبری باشه، نه از مقوا

No comments:

Post a Comment