Saturday, February 25, 2012

مگر در افغانستان قرآن نسوزانده اند! پس چرا هیچکس در جمهوری اسلامی عین خیالش هم نیست ؟

چند روز است که یک خبر مانند صاعقه و زلزله افغانستان را گرفتار کرده است ! به عمد یا به اشتباه تعدادی قرآن در یک پایگاه نظامی آمریکا آتش زده شده است . به رغم چندین بار عذرخواهی توسط مقامات مختلف نظامی و سیاسی آمریکایی، تاکنون دهها افغان توسط نیروهای انتظامی و پلیس افغانستان کشته شده اند . نمی دانم اسم این کار را حمیت مذهبی بنامم یا خریت و حماقت اما آن چه در این میان بسیار جالب توجه است سکوت و بی عملی اوباش و مزدوران ولی فقیه است . منظورم  همان کسانی است که با کوچکترین حرکت - به ظاهر ضد دینی - در هر کجای دنیا بصورت خودجوش به خیابانها می ریزند و سفارتخانه می گیرند و کفن می پوشند و به ثبت نام نیروهای انتحاری  می پردازند ... به راستی کجایند این اوباش این روزها ؟

No comments:

Post a Comment