Wednesday, January 25, 2012

سودان از جمهوری اسلامی ایران بهتر است ! پیش بسوی مهاجرت به سودان

در آخرین رده بندی کشورهای جهان از حیث آزادی بیان ، ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی با پشت سر گذاشتن 4 کشور از میان 179 کشور موجود در لیست، به رتبه درخشان 175 دست یافت . جالب این است که در این رده بندی اخیر وضع کشورهایی نظیر سودان و برمه و یمن و بحرین از ایران بهتر است ! پیش بینی می کنم با توجه به اینکه این روزها ایرانیان دنبال مهاجرت و پناهندگی به هر کشوری که وضعش از ایران بهتر باشد، هستند، باید منتظر افزایش تعداد متقاضیان پناهندگی به سودان باشیم

No comments:

Post a Comment