Friday, January 13, 2012

آ سید علی ! خفت بد دردیه نه !؟ دو ناو جدید دشمن "زبون" دارن توی خلیج فارس گردن کلفتی می کنن

یه ناو آمریکایی چند روز پیش خلیج فارس رو ترک کرد ... همزمان با این تهدید سرداران شجاع ! سپاه اسلام - که شجاعت را از پدر معنوی شان آ سید علی خودمان به ارث برده اند - روبرو شد که دیگر به آنجا بر نگردد چون آنها علاقه ندارند یک حرف را دو بار تکرار کنند و چه و چه. البته بماند که همان ناو آمریکایی در هنگام خروج از منطقه ناجی چندین ملوان بخت برگشته ایرانی شد که مدتهای مدیدی بود که اسیر دزدان دریایی سومالیایی بودند وچشم امیدشان مثلاً به ارتش اسلام ! بود . حال، دو ناو جدید آمریکایی عازم منطقه هستند و ظرف یکی دور روز آینده در خلیج فارس مستقر می شوند . اینجاست که باید به آقای " دشمن " ( منظورم همان رهبر مقتدر ! جهان اسلام است ) گفت : آ سید علی ! خفت بد دردیه نه !؟ دو ناو جدید دشمن "زبون" دارن توی خلیج فارس گردن کلفتی می کنن

No comments:

Post a Comment