Monday, January 2, 2012

حق با آقای بهمنی است: دنیا اگر به کار آمریکا هم نخندد قطعاً به حال ما زار زار گریه می کند !

در پی افزایش و تشدید تحریم های آمریکا علیه سیستم مالی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ، رئیس بانک مرکزی ایران که سال 2011 بسیار کارنامه درخشانی داشت و این یکی - دو روز سال جدید میلادی را هم بسیار درخشان آغازیده است اعلام کرد که دنیا به کار آمریکا می خندد! اگر چه ایشان برای این ادعایشان - مانند همه ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی - هیچگونه سند و مدرکی نشان ندادند و احتمالاً فقط از اوهام مغز بیمار خود بیش از پیش پرده برداری کردند اما در پس این جمله سفیهانه ایشان حقیقت تلخی نهفته است : دنیا اگر به کار آمریکا هم نخندد قطعاً به حال مردم بلازده ایران که اسیر جمهوری اسلامی اند زار زار گریه می کند !

No comments:

Post a Comment