Monday, January 23, 2012

آهای آ سید علی ! پس کو یه تظاهرات خودجوش مردمی در حمایت از شما و رژیمتان و در اعتراض به تحریمهای جهانی ؟

آ سید علی بیچاره و مفلوک !
کو اون جماعت نهم دیماه و ستاد مربوطه و راه اندازی یک تظاهرات پرشور مردمی در حمایت از رهبر فرزانه شان ؟ کو اون جماعتی که هوار می زنن این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده ؟ کو خیل عظیم مردم ایران در حمایت از ولی امر مسلمانان جهان که مثل موش خزیده تو سوراخ و این روزها صداش هم در نمیاد ؟ کو مردم که در حمایت از سرداران لشکر اسلام که آن همه تهدید و گروگر کردند و برای آمریکا شاخ و شونه کشیدند و همین دیروز دیدیم که چطوری آمریکا ناوگانش رو از تنگه رد کرد و پشم سگ هم حسابشون نکرد ؟ کو امت اسلام در ام القرای جهان اسلام که به بدبختی و فلاکت رهبر جهان اسلام اعتراض کنند ؟ کو ... ؟

No comments:

Post a Comment