Sunday, January 15, 2012

اصغر فرهادی عزیز! سربلند باشی که سربلندمان کردی .

اصغر فرهادی عزیز
از تو سپاسگزارم که یک بار دیگر نام ایران را این بار اما نه به خاطر جنایت و آدمکشی و تهدید و فقر و فساد و فحشاء و اعتیاد و تروریسم و هسته ای و اعدام،  که به خاطر فرهنگ و هنر در جهان مطرح کردی و بر عرش نشاندی . از تو سپاسگزارم که یک بار دیگر به همه جهانیان یادآور شدی که نام ایران به ناحق با نام جمهوری اسلامی در هم آمیخته است و ایران و ایرانی اکر عرصه زندگی را برایش تنگ نکنند، کاری م یکند کارستان! 
اصغر فرهادی عزیز! سربلند باشی که سربلندمان کردی و نام کشورمان را به هنر و تخصص در هم آمیختی و بر عرش نشاندی . شیر مادرت حلالت باد
اصغر فرهادی عزیز، گوارایت باد شهد این پیروزی، باشد که جهانیان به یاد داشته باشند که نماینده واقعی فرهنگ و منش ایرانی تویی نه کوتوله سیاسی خیمه شب بازی خامنه ای و جنتی

No comments:

Post a Comment