Friday, February 11, 2011

خواهران و برادران مصری ام ! رفتن مبارک ، مبارکتان باد . مراقب باشید و چشمهایتان را باز کنید

برای تو می نویسم ، برای تو خواهر و برادر مصری ام ، برای تو که پایمردی و شهامتت تمام دنیا را انگشت به دهان کرده است .
تو توانستی !
تو توانستی چون نترسیدی !
تو توانستی چون می دانستی چه نمی خواهی !
تو توانستی چون دست در دست همنوعت ، فارغ از هرگونه گرایش فکری و سیاسی بدنبال هدف مشترکتان بودید !
اکنون که برق شادی در پهنای چهره تان می بینم اشک شوق می ریزم چرا که الحق کاری کردید کارستان !
کاری کردی که نسل های آینده می تواند با افتخار از آن بگوید !
اما ...
اما ، لختی بیاسایید .
لختی اندیشه کنید :
چشمهایتان را تا آنجا که ممکن است باز کنید !
کتاب تاریخ را بیاورید و بخوانید !
ببینید بر سر مردم ایران که روزگاری نه چندان دور احساس امروز شما را داشتند چه آمد .
مبادا تاریخ به تلخی تکرار شود .
مبادا بلایی که بر سر ما آمد ، بر سر شما هم بیاید .
مبادا کسانی بیایند و با تکیه بر اعتقادات پاک مذهبی تان بخواهند بر سرتان حکومت کنند و بر سرتان بکوبند و آخرالامر به جایی برسانندتان که از کرده امروز خود پشیمان گردید !
مبادا !
تلاش کنید که پله های دشوار بعدی را نیز با درایت امروزت طی کنی و نوید بخش فردایی روشن برای آیندگانت باشی .
تلاش کنید قانون اساسی جدیدتان را آنگونه بنویسید که از دست خداوند و عمال و آیات و نشانه هایش بدور باشد .
تلاش کنید منشور جهانی حقوق بشر را استوانه و محوراصلی و شاه تیر قانون اساسی تان قرار دهید .
تلاش کنید که حقوق زنان را ، حقوق بچه ها را ، حقوق اقلیت های دینی و همه گرایش های سیاسی را تضمین کنی .
آنگاه است که می توان گفت : نوش جانتان این شهد پیروزی که الحق مستحقش بودید .
دستتان را از راه دور میفشارم و بر آن بوسه می زنم .
یاد همه جانباختگان راه آزادی میهنتان را گرامی می دارم .
پاینده باشید !
زنده باد آزادی و برقرار و پاینده باد دموکراسی نوپای مصر

No comments:

Post a Comment