Thursday, February 24, 2011

اگر حرکت 25 بهمن بی ارزش بود پس چرا آقایان فردایش در مجلس افسار پاره کردند و به جفتک پراکنی افتادند ؟

پرسشی دارم از جناب حیدر خان مصلحی : اگر بنا فه فرمایش جنابعالی حرکت اعتراضی مردم در روز 25 بهمن فاقد ارزش بوده و نشاندهنده ریزش نیروی مخالفین نظام بود پس چرا صبح فردا مزدوران رژیم در مجلس افسار پاره کرده و به فحاشی و جفتک پراکنی افتاندند ؟ پاسخ این پرسش را شخص آقای حیدر خان مصلحی یا هر کدام از نوچه ها و مزدوران دیگر نظام بدهد لطف کرده است .

No comments:

Post a Comment