Sunday, February 6, 2011

روز 25 بهمن ، چپ و راست و داخلی و خارجی و مجاهد و سلطنتی و سبز و قرمز نداریم ! روز ، روز ایران است

از مردم مصر حداقل این یک شعار را یاد بگیریم . تا به جایی نرسیم که متحد و یکپارچه در مقابل دشمن مشترکمان که دشمن بشریت است ، بایستیم در بر روی همان پاشنه قدیمی خواهد چرخید . یکصدا و متحد پیش بسوی ایرانی آزاد و آباد با مشارکت همه گروههای سیاسی و فکری ! زنده باد آزادی . پاینده باد ایران و ایرانی

No comments:

Post a Comment