Sunday, December 13, 2009

من به مرده بی احترامی نمی کنم اگر چه او را هرگز امام خود ندانسته و نمی دانم

بعنوان عضوی کوچک از جنبش سبز ازادیخواهی ایرانیان اعلام میکنم که اگر چه آقای خمینی را رهبر و امام خود نمی دانم ولی هرگز به عکس او بی احترامی نمی کنم و قضاوت را به تصمیمی که همه ایرانیان در آینده ای نه چندان دور در مورد میزان امامت ایشان می گیرند واگذار می کنم چرا که
جنبش سبز یک جنبش رو به جلو است
جنبش سبز هرگز با گذشتگان و درگذشتگان کاری ندارد
جنبش سبز دشمنان واقعی خود را بهتر از خودشان می شناسد
جنبش سبز نیازی به پاره کردن عکس ندارد
جنبش سبز اهل خشونت نیست
چنبش سبز اهل هتاکی نیست
جنبش سبز دشمنان آزادی میهن را به نابودی می کشاند
جنبش سبز به کسی که قدرت دفاع از خود را ندارد و اساساٌ در روند وقایع امروز ایران نقشی ندارد توهین نمی کند
وقت جنبش سبز بسیار باارزشتر از این حرفهاست
جنبش سبز ، به کوری چشم دشمنانش ، سبز است
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

1 comment: