Monday, December 7, 2009

بزودی خشتک جنایتکاران را پشت و رو سرشان میکشیم

مردم ایران و بخصوص جوانان این مرز و بوم در شانزده آذر ثابت کردند که این کار مثل آب خوردن راحت است
فقط کافیست بخواهیم
نه رهبر و نه عنتر و نه هیچکدام از مزدوران و فاسدان و قداره کشان و بی پدرومادران را یارای مقاومت نیست
بزودی همه شان را راهی زباله دان تاریخ خواهیم کرد
شک نکنید
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment