Wednesday, December 16, 2009

ارادت مردم ایران به خمینی را میتوان از روی ترافیک جاده های تهران شمال در روز 13 خرداد فهمید

بدون شرح ! فقط همین
ارادت مردم ایران به خمینی را میتوان از روی ترافیک جاده های تهران شمال در روز 13 خرداد فهمید

No comments:

Post a Comment