Tuesday, August 2, 2011

آخرین اطلاعیه مهم روابط عمومی نظام ولایت فقیه (جمهوری اسلامی) - ایمیل وارده

اطلاعيه

اينکه شما در خانه چه برنامه اى ميبينيد به ما مربوط است


اينکه در خيابان و حتا در خانه چه ميپوشيد، به ما مربوط است

آنچه مينوشيد و آنچه ميگوييد و آنچه می اندیشید به ما مربوط است

اینکه با چه کسى بيرون ميرويد و کجا می روید به ما مربوط است

چه دينى داريد و چگونه آرايش ميکنيد به ما مربوط است

اما امنيت، وضع معيشت، قدرت خريد، کيفيت تحصيل، آينده فرزندانتان، تفريح
جوانانتان، امنيت راهها،مشکل مسکن،و بقيه موارد به ما مربوط نيست مشکل
خودتان است...


روابط عمومى جمهورى اسلامى

No comments:

Post a Comment