Thursday, August 25, 2011

اصلاح طلبان حکومتی لیبی : ما با شعار " مرگ بر قذافی " مخالفیم ! گناه دارد طفلک

تصور کنید وسط این هیر و ویری که توی لیبی برقراره یهو یکی سر و کله ش پیدا بشه و به نمایندگی از اصلاح طلبان حکومتی لیبی بیانیه بدهد که ما با شعار علیه قذافی مخالفیم ... واقعاً فکر می کنید مردم چه حالی بهشان دست می دهد ؟ دوست دارم یکی پیدا شود از این جناب موسوی خوئینی که دوباره "بوی داغ کردن خر را با بوی کباب" اشتباه گرفته است ، بپرسد که آیا براستی تا این لحظه کدام یک از این دو شعار بیشتر از دهان مردم خارج شده است : مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر قذافی !؟ براستی مردم چگونه باید به شما حالی کنند که از هر چه متعلق به جمهوری اسلامی است بیزارند حتا اصلاح طلبان حکومتی اش . متأسفم . واقعاً متأسفم . بدبختی ما مردم ایران امثال جنتی و احمد خاتمی نیستند ( که به هر حال مردانه در مقابل مردم ایستاده اند و ادعای مردمسالاری و ... هم ندارند ) بلکه بدبختی بزرگ ما این است که بر روی دیوار کسانی یادگاری می نویسیم که هیچ تناسبی با مردم ندارند و همیشه بدنبال قدرت و قدرتمندان بوده اند . همین

No comments:

Post a Comment