Saturday, October 16, 2010

آقای محمد رضا خاتمی ! شما با اجازه چه کسی به نمایندگی از مردم ایران از حسن نصرالله گدایی محبت می کنید ؟

آقای محمد رضا خاتمی ، برادر رئیس جمهور سابق ایران ، همسر نوه آقای خمینی !
شما با اجازه چه کسی به سید حسن نصرالله نامه نوشته اید از ایشان درخواست کرده اید که شفاعت کند ؟
چه کسی به شما این نمایندگی را داده است تا برای عنصر وابسته ای که فقط و فقط به صرب پولهای مردم ایران برای خودش جایگاه و پایگاهی درست کرده و عزت و شرف و ناموس لبنانی ها را به ثمن بخس فروخته است ، نامه بنویسید ؟
شما که هستید ؟
اصلاً شما کجا بودید ؟
هنوز شعار مردم را نشنیده اید ؟ آنجا که فریاد میزدند : نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران !
می دانید این شعار یعنی چی ؟
شنیده بودیم که سیاست پدر و مادر ندارد اما نه تا به این حد !
شما را بخدا دست از سر این مردم بردارید و اینقدر عقاید انحرافی و ارتجاعی ایدئولوژیک خودتان را به مردم تحمیل نکنید . همان گوشه امن خودتان بنشینید و از طرف خودتان حرف بزنید . بقول معروف : از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید !
امضا - یک ایرانی دل آزرده

No comments:

Post a Comment