Wednesday, October 6, 2010

در محیط استبداد ، صحبت از رفراندوم همچون تابش نور بر تاریکی مطلق است

نقل است که می گویند " ظلمت و تاریکی ، هر چه سنگینتر باشد ، در مقابل کوچکترین تابش نور ، شدیدتر می شکند " . در ایران امروز که از استبداد دینی رنج می برد و فساد و تباهی به جایی رسیده است که پایه های اسقلال و تمامیت کشور را به لرزه در آورده است ، تکرار درخواست رفراندوم ، مانند کورسوی شمعی است که با همه کوچکی اش می تواند دیو ظلمت را به یک باره فرو ریزد و از بین ببرد . شعار رفراندوم بایستی به اصلی ترین شعار امروز مردم ایران و همراهان جنبش سبز آزادیخواهی ایران مبدل گردد و همگان از هر فرصتی استفاده کرده و بر اصل رفراندوم تکیه و تأکید کنند . در این میان ، نقش پیشروان جنبش بسیار سازنده است و آنان با دست یازیدن به این شعار می توانند به بهترین وجهی اتحاد نیروهای جبهه خود را تضمین کنند . این شعار می تواند حتا در میان ایرانیان خارج از کشور نیز مؤثر واقع شده و آنان را بیش از پیش با هم متحد کرده و ارکستر مخالفت را رژیم را هماهنگ نماید . واقعیت آن است که در میان مخالفین جمهوری اسلامی کسی نیست که با اصل انجام رفراندوم ( برکناری جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک حکومت مردمی و با تکیه بر رأی واقعی مردم ) مخالف باشد و این نکته می تواند سکوی پرتاب مبارزات ایرانیان به هدف نهایی که همانا آزادی ایران است ، باشد . بنابراین بر همگان لازم است که شعار رفراندوم را سرلوحه کار خود قرار داده و با تکرار آن در داخل و خارج ، دنیا را متوجه این واقعیت سازند که جمهوری اسلامی ، نماینده و مطلوب مردم ایران نیست . زنده باد آزادی ، پاینده باد ایران . پیش بسوی رفراندوم برکناری رژیم جمهوری اسلامی

No comments:

Post a Comment