Thursday, December 29, 2011

جایی که ولی امر مسلمانان جهان و رهبر فرزانه انقلاب و قطب عالم امکان با فضاحت هر چه تمامتر حرفش را پس می گیرد و باصطلاح ... !

آنچه قبلاً از نگاه خامنه ای "بیداری اسلامی" نام گرفته بود و ادامه انقلاب اسلامی ایران در کشورهای عربی بود ، اینک جای خود را به حرکت های مردمی داده است و خیلی هم اشکال ندارد که مردم آن کشورها حکومت اسلامی نخواهند و از این حرفها ! و اینچنین است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ، ولی امر مسلمین کهکشان راه شیری و نایب برحق امام زمان و قطب عالم امکان و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران کاسه ... را تا انتها سر می کشد . براستی دیدنی است چنین صحنه هایی که در این روزگار ما اتفاق می افتد ! دیکتاتورهای منطقه با هر عنوان و در هر لباسی که باشند گریزی از این سرنوشت ندارند که مدام باید حرفهایشان را عوض کنند و به آرامی از مواضعشان عقب نشینی کنند تا جایی که عقب عقب توی گودال نیستی و نابودی ( همان زباله دان تاریخ خودمان ) بیفتند . خامنه ای کارش به جایی رسیده که حتا دیگر خودش هم حرفهای خودش را قبول ندارد

No comments:

Post a Comment