Thursday, December 1, 2011

آقای خامنه ای! راه سومی وجود ندارد، حال که نتوانستید انگلستان را وادار به عقب نشینی کنید، بیایید و بگویید که ... خوردید

آقای خامنه ای ، 
ترفندتان کار نکرد ! چرا که هیچ کس در دنیا آنقدر خر و نفهم نیست که نداند این جماعتی که به اسم دانشجو و بسیجی ، مغول وار به سفارت انگلستان حمله کردند ، کسی نیستند جز مزدوران و اراذل و اوباش شما! همه می دانند که این نوع حرکت های وحشیانه تنها و تنها به اشاره شما و بیت شما قابل انجام است ، این را وزیر امور خارجه انگلستان هم گوشزد کرد . می دانم چرا دست به این اقدام زدید : فکر کردید که این داستان " ولی امر مسلمین جهان" و " رهبر فرزانه مسلمانان" و این لاطائلات واقعیت دارد و خواستید به خیال خودتان گوش انگلیس را بکشید با این امید که آنها نیز مانند مردم بیچاره و بیدفاع ایران به هزار دلیل مصلحت آمیز و معیشت و ... عقب نشینی کنند و شما بتوانید دوباره بیایید و بگویید که بفرما : دیدید یک تشر زدیم همه عقب کشیدند ! نشد  آنگونه که شما می خواستید و انتظار داشتید و برنامه ریزی کرده بودید. خوب! خودتان هم می دانید که راه سومی وجود ندارد ، یا آنها باید از عملکردشان اظهار ندامت می کردند و باصطلاح " دست را جا می رفتند"  که نرفتند ، یا شما باید رسمن اعلام کنید که اشتباه کردید چرا که دنیا آنقدرها هم که شما فکر می کنید شهر هرت نیست و مملکت صاحب دارد . 
آقای خامنه ای ، می دانم آدم ترسویی هستید و هرگز جرأت ندارید بیایید وبه اشتباهتان اعتراف کنید ... اما بدانید تنها راه باقی مانده در پیش پای شما چیزی نیست جز اینکه بیایید و اعلام کنید که ... خوردید که دستور دادید مشتی اراذل و اوباش ساندیس خود به سفارت یک کشور خارجی ( خاک یک کشور خارجی ) حمله کنند و منافع یک کشور را بازیچه دست شما سازند . همین

No comments:

Post a Comment