Tuesday, December 20, 2011

عکس خمینی را روی 100 دلاری آمریکایی هم بزنید، تبدیل به پهن می شود دیگر وای به حال ریال بدبخت !

کمی بیش از ربع قرن پیش اسکناس هزار تومانی ما یکی از ارزشمند ترین اوراق جهان بود ! این اسکناس معادل 140 دلار آمریکا بود و به همین دلیل بود که وقتی زائرین حج به مکه می رفتند مواجه می شدند با سیل خریداران هزار تومانی ایرانی آن هم به قیمتی حدود 1100 تومان ... اینها را گفتم تا یادآور شود همین اسکناس الآن ارزشی معادل 65 سنت آمریکایی دارد و به حول و قوه الهی و با تلاش شبانه روزی برادران محترم دارد با سرعت به مقصد نهایی اش یعنی همانا رقمی معادل 25 سنت ( دلار چهار هزار تومان ) پیش می رود! تیتر مطلب را دوباره نمی خواهم تکرار کنم اما واقعیت آن است که ارزش پول ملی هر کشوری به فاکتورهای زیاد بستگی دارد که یکی از آنها پشتوانه پول است. مؤلفه هایی نظیر ثبات سیاسی و اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، شفافیت در اقتصاد و میزان فساد در نزد مسئولان و سرمایه گذاری های خارجی و ... همه و همه به نوبه خود می توانند بر روی ارزش پول یک کشور اثرگذار باشند. تا جایی که مربوط به ایران می شود، از وقتی که عکس خمینی بر روی پول ملی کشور ما چاپ شد، تبدیل شد به یکی از فلک زده ترین و بی ارزش ترین پول های موجود در دنیا آنهم در کشوری که متأسفانه دارای منابع عظیم نفتی و گازی و معدنی و سرمایه های خداداد است. خلاصه اینکه : ممکن است عکس روی اسکناس بر ارزش آن نیفزاید اما می تواند ارزش آن را معادل پهن کند

1 comment: