Monday, July 25, 2011

ماه "مبارک" رمضان آمد : ماه تحمل قیافه های عبوس و بوی بد دهان و لختی و تنبلی ملی

وقتی صحبت از ماه رمضان می شود ، تنها چیزی که به خاطرم می آید ، دیدن قیافه های عبوس و خواب آلود ، حتا در اول صبح ، تحمل بوی بد دهان هم میهنان عزیز معتقد و از همه بدتر ، تنبلی و لختی چند برابر نیروهای محترم کارآفرین و به تعبیری به تعطیلی کشانده شدن کل مملکت است . من نمی دانم واقعاً این کسانی که روزه می گیرند چیزی گیرشان می آید یا نه ( که امیدوارم بیاید ! ) ولی می دانم تنها اثر ماه رمضان برای مملکت عقب ماندگی هر چه بیشتر و رواج روزافزون تبعیض و تنفر و عقب ماندگی و ریا و دروغ است . براستی چه ماه مبارکی !!؟

No comments:

Post a Comment