Wednesday, July 20, 2011

نیجریه دومین تولید کننده نفت شد : ظاهراً "امام زمان" آنها از "امام زمان" ما قوی تر است

احمدی نژاد : در ایران همه کارها تحت مدیدریت امام زمان انجام می شود !
رسانه ها : بعد از سالها با پیشی گرفتن نیجریه در تولید نفت خام ، ایران مقام دوم را از دست داده و به نیجریه واگذار کرد .
نتیجه منطقی : امام زمان نیجریه ای ها از امام زمان مستقر در چاه جمکران ، قوی تر ، درس خوانده تر و به خدا نزدیک تر است

No comments:

Post a Comment