Monday, July 25, 2011

آقای نقدی ! از قدیم گفته اند : سگی که واق واق می کند ، نمی گیرد . شما "اسرائیل حذف کن" نیستید

سالهاست که ما شاهد این جمله هستیم :
اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود !
اگر چه اصل این جمله ازخمینی است اما پس از مرگ او ، بارها تکرار شده است بدون آنکه کسی به فکر عمل کردن به آن باشد ! از احمدی نژاد و سردارکان ریز و درشت سپاه و بسیج ، دائم دارند آنچه را خمینی در زمان حیاتش تف کرد ، قرقره می کنند ولی حتا یک بار هم نگفتند که کی ، کجا و چگونه می خواهند اسرائیل را از صفحه روزگار حذف کنند !
در فارسی ضرب المثلی هست که می گوید : سگی که واق واق می کند ، نمی گیرد ! و این دقیقاً حکایت اتهدیدهای گاه و بیگاه این آقایان است . بتازگی نقدی هم که تمام وجود و قیافه اش به هیچ دردی به جز حذف اسرائیل نمی خورد گفته است : نه دیگه ! ما هیچ چاره دیگری غیر از حذف اسرائیل نداریم !
خطاب به ایشان می گویم :
آقای نقدی !
شما را سر جدتان اینقدر حرف مفت نزنید و وقت ملت را نگیرید ! اگر می خواهید اسرائیل را حذف کنید ، بسم الله ! حذف کنید . کسی جلوی شما را نگرفته است . چرا فقط تهدید می کنید ؟ کار را تمام کنید تا مصداق آن سگ نشوید

No comments:

Post a Comment