Tuesday, November 30, 2010

دیروز داروی نظافت و امروز انفجار در خیابان،پاداش کسانی است که زیاد می دانند

صورت مسئله بسیار ساده است : هر کسی را به هر میزانی که میتوان باید درگیر اطلاعات سری کرد و هر گاه اطلاعاتشان از یک مرزی فراتر رفت ، او را بکش و بنداز گردن آمریکا و استکبار جهانی و اسرائیل و مجاهدین و چه و چه ! این سرنوشت محتوم تمام کسانی است که بدون در نظر گرفتن عواقب این همکاری ، با تمام وجود خود و توانمندی هایشان را در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار می دهند . سعید امامی را که یادتان هست ؟ بمحض اینکه گیر افتاد و احساس کردند که اطلاعاتش ممکن است دردسر آفرین شود ترتیبش را دادند و ان سناریوی مسخره داروی نظافت را منتشر کردند . ترور دو استاد فیزیک هسته ای دانشگاه ملی را نیز در همین راستا باید ارزیابی کرد . بخصوص وقتی اسم نفر جان به در برده را در لیست اسامی افراد مورد تحریم جامعه جهانی در یکی از قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحریم جمهوری اسلامی می بینیم . شاید بتوان خیمه شب بازی هواپیماربایی را نیز در همین راستا و بمنظور به انحراف کشاندن هر چه بیشتر افکار عمومی ارزیابی کرد . نکته قابل اعتنای دیگر ، همزمانی این وقایع با درز اطلاعات سری وزارت امور خارجه آمریکا توسط سایت ویکی لیکس است که این هم میتواند بعنوان یک علامت پرسش بزرگ در ذهن افکار عمومی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد . در این رابطه باید منتظر اطلاعات دیگری از این دست باشیم تا زمانی که پرده از روی سیاهکاری ها و جنایات جمهوری اسلامی برداشته شود . در خاتمه میخواستم یک بار دیگر یک پرسش مطرح کنم : راستی کسی از سرنوشت شهرام امیری و علی وکیلی راد ( قاتل زنده یاد بختیار) خبر دارد ؟

No comments:

Post a Comment