Saturday, November 27, 2010

آیا نباید به مقدسات طراح چنین ایده ای توهین کرد ؟

دولت نهم همواره خالق نوآوری های جدید بوده است و این نوآوری همواره به اشكال گوناگون نمود پیدا كرده

است در یكی از شهرهای مازنداران یكی از توالت های عمومی مركز شهر به شكل میدان آزادی طراحی شده و این ایده جالب تنها از مسئولان وقت بر می آید

برج آزادی نمادی از فرهنگ و مظهر ایستادگی مردم تهران است...

No comments:

Post a Comment