Wednesday, August 11, 2010

سؤالی که امروز هر خارجی از خودش میپرسد

سوتی پشت سر سوتی ! شاهکار پشت سر شاهکار ! احمدی نژاد این طرف ! معاونش رحیمی آنطرف ! رسایی اینجا ! فاطمه رجبی آنجا ! صدیقی در نماز جمعه ! جنتی در مسجد جمکران ! خلاصه آنچه خوبان همه دارند ، این دولت و طرفداران و سینه چاکانش یک جا دارند ! اینها ، البته تا انجایی که اسباب فرح و شادی و سرگرمی و مسخره بازی باشند ، ملالی نیست . آنها بگویند ما هم میخندیم و به سخره شان میگیریم . اما بدبختی این است که این داستان به همینجا ختم نمیشود . خارجی ها هم میبینند و میشنوند . آنوقت است که قسمت دردناک ماجرا سر باز می کند . آنجا که از خود میپرسند : آیا مردم ایران ، با آن همه سابقه فرهنگی و تاریخی ، واقعاً به چنین آدمهای دیوانه و لمپنی با این طرز تفکر و روش عمل و صحبت کردن و ادبیات رأی داده اند !؟

No comments:

Post a Comment