Monday, January 18, 2010

جنبش سبز بیدار است ، از تروریسم بیزار است

تروریسم بارزترین نشانه ضعف است ! آنجا که زبان از گفتگو قاصر میگردد و دست و پا جایگزین اندیشه میگردد . جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت از ابتدای پیدایش خود بسر می برد . در این روزها متأسفانه شاهد اعمال تروریستی ای هستیم که تنها از کس یا کسانی بر می آید که براحتی در خیابانهای تهران و شهرستانها ، آدم می کشند و با خودرو از روی مردم رد میشوند .
هرگونه گرفتن جان انسانها توسط هر کس که باشد محکوم است .
هیچ انسانی حق ندارد جان انسان دیگری را بگیرد .
"جنبش سبز بیدار است ...
از تروریسم بیزار است"
علی الخصوص تروریسم دولتی جمهوری اسلامی .
بدترین و خطرناکترین نوع تروریسم در جهان ، تروریسم دولتی است و جمهوری اسلامی در طول سالیان اخیر بارها و بارها چه در داخل و چه در خارج ارز ایران ثابت کرده است که استاد تروریسم دولتی است .
آخرین نمونه اش هم ترور ناجوانمردانه ( راستی مگر ترور جوانمردانه هم داریم ؟ ) دکتر مسعود علیمحمدی که به هزار دلیل میتوان ثابت کرد که دولت کودتایی بیش از اسرائیل و آمریکا از کشتن او بهره می برد .
زنده باد آزادی .
پاینده باد ایران .
محو و نابود باد کلیه اشکال تروریسم در سرتاسر پهنه گیتی

No comments:

Post a Comment