Sunday, January 10, 2010

ما به مرکز سفید پرچم خواهیم رسید ، چه از راه سبز و چه از راه قرمز

ما به مرکز سفید پرچم خواهیم رسید ، چه از راه سبز و چه از راه قرمز !
رنگ سفید پرچم نماد صلح و آزادی و ازامش و سعادت و بهروزی است .
رنگ سبز نماد حرکت جنبش صلح طلب و آرامش خواه سبز میباشد .
و رنگ قرمز - که خدا نکند مسیر ما باشد - رنگ خون است ... اگر چه به جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که هرگز نخواهد ما را در راه قرمز ببیند ... چرا که متضرر نهایی این مسیر تنها و تنها سران حکومت فاسد جمهوری اسلامی و مزدوران و چاقوکشان و قمه بدستانش خواهند بود . صبر مردم ایران هم حد و اندازه ای دارد .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment