Saturday, October 24, 2009

سیزده آبان روز کشیدن سیفون بر روی خامنه ای و احمدی نژاد و ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد

سیزده آبان روز کشیدن سیفون بر روی خامنه ای و احمدی نژاد و ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد
این زیباترین ، رساترین ، منصفانه ترین و دلچسپ ترین تعبیری است که میتوان از خروش مردم ایران در روز سیزده آبان ارائه کرد

به امید آزادی و دموکراسی
پاینده ایران

No comments:

Post a Comment