Tuesday, October 27, 2009

رنگ سبز رنگ وسط رنگین کمان است


طبیعت نیز با جنبش آزادیخواهی مردم ایران همراهی کرده است
به عکسی از رنگین کمان توجه کنید
رنگ سبز دقیقاٌ در میانه آن ایستاده است
اگر بپذیریم که رنگین کمان یا همان قوس قزح عصاره تمام نورهای موجود است پس براحتی میتوان نتیجه گرفت که رنگ سبز ( یا همان نور سبز ) معتدلترین رنگ موجود در طبیعت است
این را میتوان بمعنای اعتدال ( بخوانید دوری از هر گونه افراط و تفریط ) جنبش سبز مردم ایران دانست و بفال نیک گرفت و از هم اکنون به آینده آن امیدوار بود

زنده باد آزادی
پاینده ایران

No comments:

Post a Comment