Monday, March 19, 2012

احمدی نژاد در پیام نوروزی : همه به دنبال بهترین حال اند !

باز هم احمدی نژاد درت پراکنی کرد ! او در پیام نوروزی در تفسیر دعای عربی " حول حالنا احسن الحال " گفت : همه به دنبال بهترین حال اند ! با خود می اندیشم که این جمله نه بمعنای واقعی و اصلی آن بلکه به معنای طنزش ، آنهم از زبان مسخره ترین انسان حاضر در ایران بسیار به واقعیت نزدیک تر است ! واقعاً در اطراف ایشان همه به دنبال بهترین حال هستند ... لابد این وسط هم گور بابای مردم و کشور

No comments:

Post a Comment