Sunday, March 11, 2012

شرکت در چهارشنبه سوری یعنی مشت محکم بر دهان بعضی ها ! یعنی همان عدم ولایت پذیری !

حال که در آستانه چهارشنبه سوری قرار داریم و صدای همه مزدوران ولایت بر علیه شرکت کنندگان در این مراسم ملی درآمده است باید همگان به این باور عمومی برسند که شرکت در مراسم چهارشنبه سوری بمعنای "عدم ولایت پذیری" است . بمعنای زدن مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی از جمله مراجع تقلید و مزدوران پلیس و بویژه شخص خامنه ای است . هر کس می خواهد یک بار دیگر عدم ولایت پذیری اش را به خودش ثابت کند بهتر است به هر شکل ممکن در چهارشنبه سوری شرکت کند

No comments:

Post a Comment