Monday, March 5, 2012

آقای خاتمی ! چیزی که شما به آن رأی دادید مدتهاست در نظر مردم ایران مرده است

می گویند که آقای خاتمی به "جمهوری اسلامی"رأی داده است ! اگر چه این مدعا قابل اثبات نیست اما می خواهم آن را باور کنم ... می خواهم باور کنم که آقای خاتمی واقعاً به جمهوری اسلامی رأی داده است ... می خواهم باور کنم که آقای خاتمی هنوز هم بر سر نعش خر مرده ای نشسته و گریه می کند و در خیال از امامزاده امید بهبودی دارد ... جمهوری اسلامی که به تعبیر بسیارانی از مؤسسین اصلی آن دیگر نه جمهوری است و نه اسلامی ! پدیده ناقص الخلقه ای که خمینی به مدد خیانت روشنفکران و با زرنگی هر چه تمامتر به مردم ایران قالب کرد و هنوز که هننوز است مردم دارند چوب ندانم کاری ای را می خوردند که در دوازدهم فروردین 58 انجام دادند . آری ! ظهور و بروز پدیده خاتمی آخرین شانسی بود که می توانست این موجود عجیب الخلقه را درمان و آن را به هیبت و هیئت آدمیان درآورد و به شهادت خود همین جناب خاتمی نشد که نشد ... حاصل سی و سه سال جمهوری اسلامی شده است یک مملکت ویران با مردمانی که دست آخر از روی ترس و گرفتاری و نگرانی معیشت نداشته به پای صندوق رأی می روند ! جمهوری اسلامی پس از سی و سه سال هنوز هم بچه مدرسه ای ها را و پدر و مادران شان را مجبور به شرکت در انتخابات می کند تا شخصیت شان را پایمال کند ! جمهوری اسلامی هنوز هیچ دوستی و هیچ محل اعرابی در جهان ندارد و این ممکن نیست مگر بدلیل نداشتن حداقل پشتوانه مردمی ... پشتوانه مردمی بمعنای شرکت مشتی بسیجی بیسواد و نظامی مجبور و دزد مال و اموال مردم و کارمند گرفتار معیشت و پیرمردان و پیرزنان از مه جا بیخبر و سر در گریبان عافیت فرو برده نیست ! این را هر کسی نداند شما خوب می دانید که آن چیزی که شما ادعا می کنید که بر روی برگه رأی تان نوشته اید متاعی است که سالهاست از رونق و رواج افتاد ه و دیگر هیچ مشتری ندارد مگر آنانکه در کهف خوابیده بوده اند و ناگاه بیدار شده اند . ایکاش حداقل به جمهوری  انسانی رأی می دادید تا حداقل کسانی که یا به اسلام باور ندارند و یا اگر روزی هم داشته اند دیگر ندارند با شما همدردی می کردند . آقای خاتمی ! عذر بدتر از گناه آوردید ! خاتمی جان ! جمهوری اسلامی مرده است ! سالهاست مرده است ! رأی تان را حرام چیز بهتری کنید

No comments:

Post a Comment