Friday, November 11, 2011

آقای خامنه ای ! امثال رستم قاسمی و صادق محصولی و الله کرم دیگر حتا برای شما جفتک هم نمی زنند چه رسد به مشت و سیلی

من نمی دانم خامنه ای منظورش از این تهدید اخیر دنیا به زدن سیلی و مشت و این حرفها چیست و برای زدن این ضربات بر روی چه کسانی حساب کرده است ولی این را بخوبی می دانم که سرداران میلیاردی و گردن کلفت سپاه یعنی امثال رستم قاسمی و سردار محصولی و حسین الله کرم و ... آنقدر به فساد آلوده شده اند که دیگر حتا برای رهبرشان جفتک هم نمی زنند چه رسد به سیلی محکم و مشت آهنین

No comments:

Post a Comment