Friday, November 13, 2009

حال که ایتالیایی ها از پرتاب مصباح ( ماهواره ) سرباز زدند ، ما خودمان مصباح ( یزدی ) را شوت می کنیم

در خبرها آمده بود که شرکت ایتالیایی که به ادعای مقامات جمهوری اسلامی قرار بود ماهواره مصباح را ( آنهم پس از خودداری روسیه از انجام این کار ! ) به فضا پرتاب کند ، صراحتاٌ از انجام این پرتاب سر باززده است
حال که مقرر شده است به هر قیمت مصباح پرتاب شود ، بیایید دست به دست هم دهیم و مصباح ( البته از نوع یزدی آن ! ) را خودمان شوت کنیم ، آنهم نه با موشک که با یک فقره اردنگی
بجای سال 2010 هم سال 1388 خودمان را برای این عملیان جالب و خنده دار پیشنهاد می کنم

No comments:

Post a Comment