Saturday, January 22, 2011

علی دائی : ظاهراً زور بی بی فاطمه زهرای کره ای ها از بی بی فاطمه زهرای ما بیشتر بود

یادم می آید وقتی علی دائی مربی تیم ایران بود ، قبل از آن شکست مفتضحانه مقابل عربستان و آن هم در تهران ، هر گاه تیم ملی یک بازی را می برد ادعا میکرد که کار کار بی بی فاطمه زهرا بوده است و بس ! به همین دلیل احتمال می دهم که اگر هنوز هم قلباً به این حرفها اعتقاد داشته باشد باید بگوید : ظاهراً زور بی بی فاطمه زهرای کره ای ها از بی بی فاطمه زهرای ما بیشتر بود

1 comment: