Friday, May 21, 2010

به این دلیل منطقی ایران حاضر به حل شدن بحران هسته ای نیست

پرسشی دارم : فرض کنید بحران هسته ای ایران ( که برای ادامه حیات رژیم خیلی هم لازم نیست ) ، همین امروز و به هرکیفیتی که ایران میخواهد حل شود ، می دانید چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ تمام دنیا بر روی موضوع حقوق بشر و اعدام و کشتار ایرانیان متمرکز خواهد شد و هیچ دولت خارجی ار ترس افکار عمومی ، جرأت کنار آمدن و معامله با چنین رژیمی را نخواهد داشت و این - بدون توجه به آنچه هم اکنون در داخل میگذرد - یعنی پایان عمر رژیم جمهوری اسلامی !
زنده باد آزادی

No comments:

Post a Comment